Medlemmar i Föreningen Kommunala Miljöchefer kallas härmed till årsmöte torsdagen den 14 mars 2019, kl. 16.30 på Scandic Hasselbacken, Stockholm.

Årsmötet hålls i samband med föreningens årliga konferens, Miljöchefsmötet 2019, den 14-15 mars 2019. Särskild inbjudan har gått ut till konferensen. Programmet finns på föreningens hemsida www.miljochefer.se.

Om föreningens medlemmar har ärenden som önskas behandlas under punkten Övriga ärenden vill vi att dessa lämnas in till styrelsen via e-post till sven-inge.svensson@hassleholm.se. Ärendena bör vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari 2019 för att möjliggöra beredning inför årsmötet.

Ärenden

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 3. Fastställande av dagordning
 4. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse för verksamhetsåret 2018.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.
 7. Val av ordförande för ett år
 8. Val av ledamöter i styrelsen
 9. Val av ersättare i styrelsen.
 10. Val av revisorer.
 11. Val av valberedning.
 12. Information om budget för 2019.
 13. Fastställande av årsavgift för 2020. (Oförändrad avgift 300 kr föreslås).
 14. Övriga ärenden.

Välkomna!

Sven-Inge Svensson

Ordförande