Tid:        10.00-12.00

Plats:     Skype-möte

Närvarande: Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, Pernilla Fahlstedt, Anna Bredberg, Sandra Wargclou, Øjvind Hatt, Eva Frykman (valberedning)

Frånvarande: Björn Berséus, Jasna  Lindberg,

1.   Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning

Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna.

2.   Val av protokolljusterare

Sven-Inge och Eva väljs att justera dagens protokoll

3.   Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna utan kommentarer.

4 a. Ekonomisk rapport

Kassör Pernilla redogör för resultaträkningen för 2018 års resultat med ett underskott på drygt 17 000 kr. Tillgångarna är ca 186 000 kr.

4 b. Medlemsmatrikel, aktuellt läge

120 medlemmar som representerar 139 kommuner efter att Pernilla har skrivit till ett 25-tal som tidigare varit medlemmar men inte betalat medlemsavgiften 2018.

Styrelsen beslutar att presentera resultatrapporten på årsmötet och att uppmana kollegor att bli medlemmar.

5.   Miljöchefsmötet 2019

a.   Inbjudan, anmälningsläget

23 anmälda den 24 januari, vilket ungefär är i nivå med föregående år.

b.   Bokade medverkande

Camilla Ländin Ida Texell, Rolf Brennefelt, Helena Storbjörk Windahl, Johan Larsson och Jenny Jonsson har lämnat definitivt besked att delta.

c.   Ej klara medverkande

Det är svårt att få besked från Regeringskansliet. Miljöministern Isabella Lövin är tillfrågad, men har inte lämnat besked. Landsbygdsministern Jennie Nilsson är också tillfrågat, men har inte heller lämnat besked.

Det är inte heller klart med deltagande från Statskontoret.

Tanken att ordna någon form av workshop eller gruppdiskussioner utifrån kommande miljötillsynsstrategi kopplat till möjligheterna för kommunerna att arbeta såväl strategiskt som operativt diskuteras. En idé är att inleda med ett klipp av Greta Thunberg. Pernilla funderar vidare tillsammans med Anna – hur räddar vi världen? Utifrån lagstiftning eller på något annat sätt? Om inte vi gör det, vem gör då det? Tillämpar vi försiktighetsprincipen? Det vore också intressant att höra Livsmedelsverkets syn på kopplingen till miljötillsynen ur ett helhetsperspektiv med frågor som avfall, fettavskiljare etc.

d.   Årsmötesfrågor, VB, VP, ekonomisk rapport, valärende

Gunnar Söderholm, avgående miljövårdsdirektör från Stockholm, är i likhet med Helsingfors miljövårdsdirektör inbjuden till Miljöchefsmötet. Styrelsen enas om att det är viktigt att till framtida möten tänka på att bjuda in gäster från grannländerna.

Förslaget till verksamhetsberättelse (VB) kompletteras med antalet medlemmar och även hedersmedlemmar av sekreteraren.

Verksamhetsplan (VP) brukar inte upprättas.

Den ekonomiska rapporten är klar och skickad av kassören till revisorerna.

Förslaget till budget görs klart av kassören utifrån nuvarande antal medlemmar samt 210 000 kr i intäkter och 220 000 kr i kostnader för Miljöchefsmötet.

Valberedningen redovisar att de söker en ordförande efter Sven-Inge som avgår. Eva, Pernilla och Sandra står i tur att avgå och meddelar att de ställer upp för omval. Anders, Björn, Jasna och Anna har ett år kvar. Det betyder att det kan behövas ytterligare en ny styrelsemedlem beroende på vem som utses till ordförande. Vidare räknar valberedningen med att revisorerna kvarstår. Även valberedningen upplevs som stabil för omval.

e. Kallelse till årsmötet

Kallelsen till årsmötet ska enligt stadgarna tillhandahållas en månad innan mötet.

Styrelsen beslutar att under Miljöchefskonferensen lyfta fram att styrelsearbetet är en del av föreningen, men att det är viktigt med aktiva medlemmar som kan företräda föreningen i olika sammanhang och att det finns goda exempel på detta.

Anna lägger ut kallelsen på föreningens hemsida senast under vecka 5 och kompletterar med handlingarna varefter de blir klara. Pernilla påminner om mötet via medlemsfaktureringen.

Anders och Pernilla ordnar med sånghäften och quiz som underhållning under middagen.

6.   Tillsyns- och föreskriftsrådet och Miljöbalksprojektet

Helena Götherfors (som representerar föreningen i Tillsyns- och föreskriftsrådet) frågar efter representation till en arbetsgrupp ”Förstudie nationell tillsynsstrategi”.

Styrelsen beslutar att tillfråga Jasna från styrelsen och även ta upp intresse under Miljöchefsmötet.

7.   Rapporter från möten, yttranden mm

a. Nordisk tillsynskonferens i Malmö 23-24 januari 2019

Förutom Sven-Inge och Anders deltog ytterligare en miljöchef. Det var intressanta föredrag, bland annat framkom att Danmark har problem med smiley-systemet i kombination med minskade resurser, mycket om livsmedelsfusk, bra med nationell livsmedelsstrategi även om den inte kan ersätta utförd kontroll, diskussionerna kring den nya inriktningen av kontroll kunde ha gjorts bättre.

Nästa möte kommer att vara i Reykjavik sedan planerar ministerrådet att se över formerna för fortsatta möten.

Innehållet i Miljöchefsmötet ligger bra i förhållande till vad som sker på nordisk nivå.

b. Synpunkter på Klimataspekter i miljöbedömningar enligt MB Kap

Ingen i styrelsen har satt sig in i frågan för att ha några direkta starka åsikter.

c. Synpunkter på Undersökning och beslut om betydande miljöpåverkan

Ingen i styrelsen har satt sig in i frågan för att ha några direkta starka åsikter.

Styrelsen beslutar att föreningen avstår från att yttra sig över Klimataspekter i miljöbedömningar enligt MB Kap 6 och Undersökning och beslut om betydande miljöpåverkan.

8.   Kommande aktiviteter för styrelsen

      a. Styrelsemöte och avstämning 13/3 2019

Styrelsen anger att övernattning innan Miljöchefsmötet ska betalas av föreningen.

      b. Miljöbalksdagarna 4-5/4 2019

Utgick på grund av tidsbrist.

Styrelsen beslutar att träffas kl 19.00 på Scandic Hasselbacken den 13 mars för genomgång innan årsmötet och Miljöchefsmötet

9.   Nästa möte

Anders bjuder in till Skype-möte den 11 februari kl 15.00.

10. Övriga ärenden

Hofors kommun är remissinstans för Livsmedelsverkets förslag om anpassning till EU:s kontrollförordning. Anna återkommer med mer information.

Øjvind lyfter upp en iakttagelse att en ökad politisering kan skönjas med för vår verksamhet ovanliga vändningar. Något att ta upp under Miljöchefsmötet?

Sven-Inge Svensson                                  Eva Kinnvall Ordförande   Sekreterare c