Tid:        9.00 – 10.30

Plats:     Skype-möte

Närvarande: Sven-Inge Svensson, Eva Kinnvall, Pernilla Fahlstedt, Jasna Lindberg, Anna Bredberg och Øjvind Hatt

Frånvarande: Anders Ramberg, Björn Berséus och Sandra Wargclou

1.   Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning

Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna.

2.   Val av protokolljusterare

Sven-Inge och Eva väljs att justera dagens protokoll.

3.   Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna efter översiktlig presentation av sekreteraren.

4.   a) Ekonomisk rapport

Kassör Pernilla har beställt nytt inloggningskort till banken. Det har inte kommit ännu och därför finns ingen redogörelse för det ekonomiska läget.

      b) Medlemsmatrikel, aktuellt läge

Oförändrat antal, 151 medlemmar som representerar 155 kommuner.

5.   Miljöchefsmötet 2019

a.   Inbjudan

Inbjudan är förberedd att skickas ut trots att programmet inte är helt klart. Bör ske eftersom mötet sammanfaller med Klimatforum där inbjudan redan gått ut.

b.   Bokade medverkande

Återbud från Heidi Andersson och Björn Ferry. Fortfarande osäkert med familjen Ernman-Thunbergs medverkan. Inget besked från Björn om underhållningen (magiker).

c.   Önskelista på medverkande

Åsa Romson och Maria Wetterstrand diskuteras som alternativ till den ”nya” miljöministern. Alice Bah-Kuhnke föreslås som altenativ till familjen Ernman-Thunberg. Ett annat alternativ kan vara att lyssna på något av Greta Thunbergs anförande med efterföljande diskussion eller ur ett kommunikationsperspektiv fördjupa oss i hur vi når ut med vårt budskap.

d.   Årsmötesfrågor, VB, VP, ekonomisk rapport, valärende

Sven-Inge har inte varit i kontakt med valberedningen ännu. Han har pratat med Anders som kan tänka sig att axla rollen som ordförande i föreningen, men innan förespråkar ett väl genomarbetet förslag från valberedningen. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport ska tas fram. Verksamhetsplan brukar inte förberedas innan mötet.

Styrelsen beslutar att

a) skicka ut inbjudan som den ser ut,

b) Sven-Inge påminner Björn om besked kring underhållningen,

c) Øjvind kontaktar Alice Bah-Kuhnke om medverkan och

d) ge Eva i uppdrag att göra ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018 och Pernilla att sammanställa den ekonomiska rapporten för 2018.

6.   Rapporter från Miljöbalksprojektet samt Tillsyns- och föreskriftsrådet

Jasna rapporterar från ett lovande möte om Miljöbalksprojektet kring det fortsatta arbetet. Gruppdiskussioner genomfördes inom flera områden, bland annat; vikten av att komma igång med nationella mål allteftersom med tydligare mått, hur de mäts och vad de leder till, digitalisering, avvikelserapportering, behov av samverkan och gemensamma underlag för planering, fleråriga nationella projekt. Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen framhölls som goda exempel. Även hur miljöarbetet bedrivs i Norge och i Finland presenterades.

Det pågår många parallella projekt hur Miljöbalken ska utvecklas inför framtiden efter de första 20 åren. Redovisning och utvärdering kommer sannolikt att ske under Miljöbalksdagarna

7.   Rapporter från möten, yttranden m.m.

a)   Skypemöte om 2 kap MB 26/11 2018

Sven-Inge deltog och informerar att det är en vägledning på gång till våren.

b)   Skypemöte om remissvar på riskklassning med SLV 17/12 2018

Sven-Inge deltog och informerar om att Livsmedelsverket tagit till sig av synpunkter som kommit in i remissvaren. Tidplanen är förskjuten två år. Fortsatt viktigt att bevaka Statskontorets utredning om möjligheter att samordna resurser för lokal kontroll i förhållande till ökad centraliserad kontroll.

c)   Webbinarium om Riksrevisonens granskning av tillsynsvägledning 17/12 2018

Pernilla deltog och informerar att Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen framhålls som goda exempel utifrån sex framgångsfaktorer. Tolkningshjälp (analys av rättsliga ramar), hög servicenivå (svar i rimlig tid, nyttjande av digital teknik för vägledning), gemensamma projekt (nationellt och regionalt), uppföljning och utvärdering (regelbundet), kommunikation i alla led (till såväl regeringen som kommunerna) och tydligare organisatoriska förutsättningar.

Särskilt framhölls vikten av att alla myndigheter vågar fatta beslut för att få rättsfall prövade.

8.   Kommande aktiviteter för styrelsen

a.   Nordisk tillsynskonferens i Malmö 23-24/1 2019

Jasna deltar tillsammans med Sven-Inge och Anders.

b.   Önskemål om medverkan på Miljöbalksdagarna 4-5/4 2019    

Sven-Inge och Anders kommer överens om vem som tar uppdraget att medverka i programmet för föreningen.

9.   Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas den 28 januari 2019 kl. 10-12 som Skype-möte. Anders har skickat inbjudan.

10. Övriga ärenden

Anna tar över administrationen av föreningens hemsida. Øjvind skickar inloggningsuppgifter och ställer upp som back-up.

Pernilla har lyssnat på en fantastisk föreläsare (Jonas Hammarberg) kring digitalisering och lämnar förslag på att det skulle kunna vara en punkt vid 2020 års Miljöchefsmöte. Även Jasna har förslag på en föreläsare kring ämnet, Ann Helenius.

Sven-Inge avslutar mötet med att tacka styrelsen och önska en god och avkopplande helg.

Sven-Inge Svensson                                  Eva Kinnvall

Ordförande                                               Sekreterare input[name=