Sveriges kommunala miljöchefer har, tillsammans med Sveriges Ekokommuner samt miljödirektörerna på länsstyrelserna i Skåne och Jönköping, ställt sig bakom en skrivelse som vill uppmärksamma miljödepartementet på hur bristen på sökbara medel till kommunerna hämmar det lokala arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.


2017-11-21

Till miljödepartementet
Giftfri miljö

Kommunerna kan mycket bättre, men behöver mer resurser!
Sveriges Ekokommuner och Sveriges kommunala miljöchefer vill se mer resurser tilllokalt och regionalt arbete som kan bidra till uppfyllnad av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kommunerna brukar kallas motorn i arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen. En stor del av arbetet som bidragit positivt till miljömålsuppfyllnad har utförts i kommuner med engagerade politiker och tjänstemän, ofta med hjälp av pengar från Naturvårdsverket. Det kommunala miljöarbetet styrs till mycket stor del av var det finns pengar att söka.

Naturvårdsverkets LIP, NIP, LONA, LOVA, Klimp, Energieffektiviseringsstödet och Klimatklivet har varit starkt bidragande till att svenska kommuner lyckats starta upp och genomföra projekt inom naturvård, vattenvård och klimat- och energiarbete. Det arbete som delfinansierats med pengar från dessa satsningar har bidragit till måluppfyllnad och skapat många arbetstillfållen inom miljöområdet
under många år.
För lokalt och regionalt arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det svårt att hitta extern finansiering, förutom för arbete med delmålet efterbehandling av förorenade områden, där pengar från Naturvårdsverket har gjort det möjligt att bygga upp organisationer och kompetens på lokal- och regional nivå. För att slippa stora framtida kostnader för samhället är det viktigt att också kunna arbeta förebyggande med att minska riskerna med farliga kemiska ämnen. För att effektivt dra nytta av den kunskap som forskning och erfarenhet genererar måste kommunerna engageras. I de lokala verksamheterna fattas dagligen beslut, där dessa frågor kan vägas in med rätt verktyg, resurser och kompetens.

Giftfri miljö är ett av de miljökvalitetsmål som anses vara svårast att nå. Det saknas kompetens inom kemikalieområdet på många nivåer, bland annat i kommunerna och på länsstyrelserna. Än så länge saknas också goda exempel på lokalt och regionalt arbete att inspireras av och framföra llt saknas det pengar att finansiera projekt med. Ska kommunerna kunna bidra med arbete som leder fram till Giftfri miljö måste det skjutas till mer resurser, som kan användas till att anställa personal med kompetens inom miljökemi, ekotoxikologi, miljökommunikation med mera. Det behövs också resurser till projekt   och samverkan.

I stället får att avsätta pengar till projekt i kommunerna har Kemikalieinspektionen prioriterat andra metoder för att stimulera kommunerna till arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Vi anser inte att dessa metoder är tillräckliga. Sveriges Ekokommuner och Sveriges kommunala miljöchefer vill uppmärksamma miljödepartementet på bristen av sökbara medel får lokalt och regionalt arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Vår önskan är att Kemikalieinspektionen avsätter medel till delfinansiering av lokala projekt, på samma sätt som Naturvårdsverket har gjort under många år.

Kommunerna och länsstyrelserna kan och vill vara en motor även inom detta viktiga miljöområde.

Sven-Inge Svensson
Sveriges kommunala miljöchefer

Ellinor Avsan
Sveriges Ekokommuner

Annelie Johansson
Miljönätverket
Länsstyrelsen Skåne

Anneli Wirtén
Länsrådsgrupp 6
Länsstyrelsen Jönköpings län

Länk till skrivelsen i sin helhet