Föreningen “Kommunala miljöchefer” är en fackligt och politiskt oberoende förening, vars syfte är att stärka miljöarbetet och stödja de kommunala miljöcheferna. Föreningen består av miljöchefer anställda i en kommun (med operativt och/eller strategiskt ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor).

Föreningen skall

  • Utgöra en länk mellan medlemmarna och kommunala och centrala beslutsfattare samt näringslivet.
  • Utveckla kontakterna med och utgöra en påverkansgrupp i miljöfrågor gentemot centrala beslutsfattarna i riksdag, regering, de statliga verken samt näringslivet.
  • Öka medlemmarnas delaktighet och förstärka deras roll i miljödebatten och i utvecklingen av miljöarbetet nationellt och internationellt.
  • Förbättra informationsutbytet mellan medlemmarna och utgöra ett forum för konstruktiv diskussion.
  • Förstärka yrkesrollen och utveckla professionen.
  • Vara ett nätverk för medlemmarna och stöd i deras arbete som kommunala chefer.