Tid:        15.00 – 15.50

Plats:     Skype-möte

Närvarande: Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, Björn Berséus, Jasna Lindberg, Anna Bredberg, Sandra Wargclou

Frånvarande: Pernilla Fahlstedt, Øjvind Hatt

1.   Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning

Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna till mötet som främst gäller avstämning inför Miljöchefsmötet. Därför finns ingen dagordning.

2.   Val av protokolljusterare

Sven-Inge och Eva väljs att justera dagens protokoll

3.   Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna med rättelsen att nästa möte blir på Scandic Hasselbacken.

4.   Miljöchefsmötet 2019

a.   Anmälningsläsget

Björn uppmärksammar oss på att det är en övervägande del av södra Sverige som är anmälda. Jasna meddelar att sannolikt ytterligare tre anmälningar kommer från Jämtland.

Congresso redovisar att det är 46 anmälda i dagsläget. Sven-Inge skickar listan och vi hjälps åt att marknadsföra mötet i våra respektive närområden.

Helsingfors miljövårdsdirektör har tackat ja. Vore önskvärt om han redovisade lite erfarenheter från Finlands tillsyn inom området.

b.   Medverkande

Klart med representation från departementen och Statskontoret men inte definitivt med namn. Eventuellt kan det bli en justering av namnen i programmet.

c.   Nästa styrelsemöte

Alla närvarande kommer på styrelsemötet den 13 mars kl 19 på Scandic Hasselbacken.

5.   Övriga ärenden

Anna rapporterar att det i remissen från Näringsdepartementet om införandet av EU:s nya kontrollförordning för livsmedel även föreslås att alla kontrollmyndigheter ska införa efterhandsdebitering från årsskiftet.

Förslaget bör ifrågasättas då det sannolikt bland annat innebär en ökad administration med fakturahantering som kräver ytterligare resurser.

Remissen ska besvaras i april och föreningen borde förbereda synpunkter att lämna. Även SKL borde kunna stötta oss i frågan. Anna skickar över Västra Gästriklands svar.

Sven-Inge Svensson, ordförande

Eva Kinnvall, sekreterare