Protokoll styrelsemöte 2018-09-17

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Skype-möte

Närvarande: Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Björn Berséus, Pernilla Fahlstedt, Eva Kinnvall, Jasna Lindberg, Sandra Wargclou, Anna Bredberg, Øjvind Hatt

1. Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning

Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna.

2. Val av protokolljusterare

Sven-Inge och Eva väljs att justera dagens protokoll.

3. Föregående mötesprotokoll
Läggs till handlingarna utan kommentarer.

4. Ekonomisk rapport

a. Kassör Pernilla redovisar det ekonomiska läget.

Tillgångarna är 204 423,24 kr, varav 163 554,01 kr sedan tidigare på sparkontot.
Knappt 20 000 kr kvarstår i skulder till Congresso från Miljöchefsmötet 2018.

Det har varit lite problem med faktureringssystemet, vilket kan bidra till att det finns 34 obetalda medlemsavgifter.

Presentation och genomgång av resultatrapport för perioden jan-aug i jämförelse med föregående år.

b. Medlemsmatrikel, aktuellt läge

Föreningen har sammanlagt 147 medlemmar (141 i matrikeln och ytterligare 6 nya från miljöchefsmötet). Totalt är 153 kommuner representerade.

5. Miljöchefsmötet 2019

a. Tid och plats

Scandic Hasselbacken är bokad 2019-03-14—15.

b. Stomprogram

Jasna redovisar för sina kontakter med Camilla Ländin, Prima utveckling kring GDQ – självskattningsenkät för grupputveckling eller härskartekniken, Johan Larsson, SKL om jävsfrågan och Retorikhuset om Retorik för chefer.

Pernilla tar upp Tillitsdelegationens betänkande och vad det kan innebära för den offentliga verksamhetens ledning och styrning. Anna tittar vidare på om det kan vara något intressant.

Torsdag förmiddag

Block/tema Livsmedelskontroll

Jasna kontaktar Livsmedelsverket.
Sven-Inge kontaktar Näringsdepartementet och Statskontoret kring Statskontorets utredning/rapport Stärkt livsmedelskontroll genom samverkan.

Sandra kontaktar Fredrik Bäck i frågan om de nya möjligheterna kring avtalssamverkan.

Torsdag eftermiddag

Block/tema Ledarskap

Jasna går vidare med sina kontakter Camilla Ländin och Retorikhuset.

Fredag

Sven-Inge bjuder in Malena Ernman och dottern Greta Thunberg till ett inledande pass om klimatångest. Därefter miljöminstern, Rolf Brennerfeldt, SMHI och Ida Texell, Agenda 2030-delegationen. Om möjligt någon från Tillitsdelegationen.

c. Bokade medverkande

SMHIs GD Rolf Brennerfelt har uttryckt att han gärna återkommer. Ida Texell, Agenda 2030-delegationen är positiv till att medverka och tillfrågas om att anknyta till härskarteknik ur perspektivet ekonomi/teknik kontra miljö.

Styrelsen beslutar att förlägga nästa års Miljöchefsmöte till Scandic Hasselbacken den 14-15 mars 2019. Sven-Inge gör ett förslag till stomprogram utifrån dagens diskussioner och den input som var och en skickar.

6. Fossilfritt Sverige Miljöbilsupprop

Klimatkommunerna kunde inte enas kring uppropet ”Fossilfritt Sverige Miljöbilsupprop”. Sven-Inge kollar med Svante Axelsson vad det blev.

7. Livsmedelsverkets förslag till ny modell för riskklassning

Föreningen har yttrat sig den 14 augusti.

8. Miljösamverkan Sveriges projekt Kommuntillsyn

Föreningen har fått möjlighet att ”tycka till” genom Sven-Inges medverkan i gruppen. Det finns både för- och nackdelar i förslaget, dock är det positivt med tanken om en likartad grund för tillsynen i hela landet.

Styrelsen beslutar att ge Sven-Inge i uppdrag att sammanställa de synpunkter som var och en skickar till honom som ett svar från föreningen.

9. Tillsyns- och föreskriftsrådet och Miljöbalksprojektet

Björn kan inte delta vid nästa Tillsyns- och föreskriftsråd. Jasna och Helena Götherfors deltar och representerar föreningen.

10. Rapporter från möten, yttranden mm

Ingen kan delta på Skype-mötet kring skyltning som Naturvårdsverket arrangerar. Pernilla meddelar Naturvårdsverket detta.

11. Kommande aktiviteter för styrelsen

a. Sveriges Miljökommuners höstmöte i Jönköping 3-4/10

Sven-Inge och Anders deltar.

b. Nordisk klimatanpassningskonferens i Norrköping 23-25/10

Ingen från styrelsen deltar.

c. SKL Kommunala Miljöchefsdagar i Stockholm 15-16/11

Jasna, Pernilla, Eva, Anders, Björn och kanske även Sven-Inge deltar.

d. Svenska Föreningen för Limnologi (SFL) Vattendagar i Uppsala 20-21/11

Ingen deltar.

12. Nästa möte 28/11 på SKL enligt plan

Pernilla föreslår att det ändras till den 14 november istället (dagen innan SKL:s Kommunala miljöchefsdagar) och att vi börjar med lunch och håller på till kl 17.00.

Styrelsen beslutar att ändra mötet till den 14 november och ger Anders i uppdrag att ändra lokalbokningen hos SKL.

13. Övriga ärenden

Förslag att bjuda in Svenskt Näringsliv till ett styrelsemöte.

Oro kring Thomas Forsbergs efterträdare – skulle vara någon av ”Jari Hiltula klass”.

Pernilla har pratat med Øjvind om att förbättra hemsidan där man registrerar sig för medlemskap så att det stämmer med nuvarande rutiner.

Øjvind har gjort förbättringsarbete kring den gemensamma e-postadressen.

Anders påminner om ”Goda exempel-seminarium” i Göteborg 28-29 november 2019.

Sven-Inge påminner om Nordiska Livsmedelskonferensen i Malmö 23-24 januari 2019.

Sven-Inge Svensson                                                   Eva Kinnvall

Ordförande                                                                       Sekreterare