Datum 2021-03-18
Tid: 16.00-16.30
Plats: Digitalt möte

1.   Mötets öppnande

Föreningens ordförande Anna Bredberg välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande väljs Anna Bredberg, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) och till sekreterare Eva Kinnvall, Skellefteå kommun.

3.   Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Till justerare väljs Elisabeth Berggren, Skellefteå kommun och Ann-Catrin Stolt, Ljusdals kommun.

4.   Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställs med tillägget avtackning av avgående styrelseledamöter.

5.   Verksamhetsberättelse 2020

Anna redogör kort för verksamhetsberättelsen under mötet. Den finns också tillgänglig via föreningens webbsida.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

6.   Kassaredogörelse 2020

Anna redogör för det ekonomiska läget avseende 2020 års resultat.

Årsmötet beslutar att godkänna resultaträkningen för 2020.

7.   Revisionsberättelse

Pirjo Körsén läser upp revisionsberättelsen med revisorernas förslag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2020

Årsmötet beviljar i enlighet med revisorernas förslag ansvarsfrihet för styrelsen 2020.

9.   Information om budgetåret 2021 samt fastställande av årsavgift

Anna presenterar budget för 2021 i förhållande till 2020 års resultat utifrån förslag om oförändrad årsavgift.

Årsmötet godkänner budget och beslutar om oförändrad årsavgift på 300 kr.

10. Val av ordförande för ett år

Årsmötet beslutar att välja Anna Bredberg, VGS till ordförande.

11. Val av ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutar att utse följande ledamöter i styrelsen:

Sandra Wargclou, Vallentuna kommun nyval för två år

Camilla Norrgård Sundberg, Oxelösunds kommun nyval för två år

Anders Ramberg, Falkenbergs kommun ett år kvar

Björn Berséus, Lunds kommun ett år kvar

12. Val av ersättare i styrelsen

Årsmötet beslutar att utse följande ersättare i styrelsen:

Camilla Björk, Mora-Orsa kommuner nyval för två år

Herman Claesson, Söderhamns kommun nyval för två år

Daniel Nordström, Umeå kommun ett år kvar

13. Val av revisorer

Årsmötet beslutar att utse följande revisorer:

Pirjo Körsén, Sollentuna kommun omval ett år

David Melle, Jönköpings kommun nyvalval ett år

14. Val av valberedning

Årsmötet beslutar att utse följande valberedning:

Eva Frykman, Katrineholms kommun omval ett år

Margareta Eiserman, Norrhälsinge miljökontor omval ett år

Conny Eskilson, Värnamo kommun omval ett år

15. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

Anna tackar de avgående styrelseledamöterna, Pernilla, Eva och Jasna för deras härliga engagemang och berättar att en gåva har lämnats till Världsnaturfonden som en uppskattning för deras insatser.

16. Mötets avslutande

Anna tackar för fortsatt förtroende som ordförande och alla närvarandes deltagande i årsmötet innan hon förklarar mötet avslutat.