4

Tid:        13.30-17.00

Plats:     SKL

Närvarande: Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, Pernilla Fahlstedt, Björn Berséus, Anna Bredberg, Sandra Wargclou

Frånvarande: Jasna Lindberg, Øjvind Hatt

1.   Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning

Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna.

2.   Val av protokolljusterare

Sven-Inge och Eva väljs att justera dagens protokoll

3.   Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna med följande noteringar:
– Styrelsens underskrifter föll bort vid inlämningen av ”Fossilfritt Sverige Miljöbilsupprop”.
– Livsmedelsverkets nya modell för riskklassning är senarelagd till 2021.

4. a.        Ekonomisk rapport

Kassör Pernilla redogör för det ekonomiska läget, se bilaga med resultatrapport per 2018-10-31.
Tillgångarna är 189 213,74 kr.
Inga kortfristiga skulder, men 10 200 kr i fakturerade obetalda medlemsavgifter.

      b.      Medlemsmatrikel, aktuellt läge

107 betalande medlemmar, varav 6 st tillkommit vid Miljöchefsmötet.
34 medlemmar har inte betalat medlemsavgiften.

Dessutom har föreningen 2 st hedermedlemmar.

Styrelsen beslutar att intensifiera arbetet med att rekrytera medlemmar. Pernilla skickar ut matrikeln och respektive styrelsemedlem kontaktar kollegor i sitt närområde.

5.   Miljöchefsmötet 2019

a.   Tid och plats

14-15 mars 2019 på Scandic Hasselbacken, Djurgården.

b.   Stomprogram

Genomgång och uppdatering av tilltänkta punkter och tider i utskickat stomprogram.

c.   Bokade medverkande

Följande är klara:
Camilla Ländin, Prima Utveckling, Rolf Brennerfeldt, SMHI, Ida Texell, Agenda 2030-delegationen och Helena Storbjörk Windahl, Livsmedelsverket.
Statskontoret, näringsdepartementet och SKL kommer att delta, men är inte klara med vilken representant.

d.   Önskelista på medverkande

Malena Ernman, Svante och Greta Thunberg har inte lämnat definitivt besked. Alternativ till dem kan vara Heidi Andersson och Björn Ferry.

Departementet borde kunna lämna besked om deltagande även om det inte är klart med vem som blir miljöminister.

Styrelsen beslutar att Anna undersöker möjligheterna till medverkan av Heidi Andersson och Björn Ferry. Sven-Inge fortsätter sina kontakter med familjen Ernman/Thunberg och undersöker en okänd kommande miljöministers medverkan (eller någon annan från departementet).

6.   Tillsyns- och föreskriftsrådet och Miljöbalksprojektet

Jasna deltog vid senaste mötet med Tillsyns- och föreskriftsrådet, men är inte med på styrelsemötet och kan rapportera.

7.   Kommande aktiviteter för styrelsen

Nordisk tillsynskonferens i Malmö 23-24 januari 2019
Sven-Inge och Anders är anmälda. Det är viktigt att föreningen deltar, men anmälningstiden har gått ut för detta tillfälle.

Styrelsen beslutar att Sven-Inge och Anders representerar föreningen.

8.   Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas den 19 december, kl. 9-11 som Skype-möte. Även nästa möte blir ett Skype-möte den 28 januari 2019 kl 10-12.

Styrelsen beslutar att Anna bokar Skype-möte för 19 december och Anders för 28 januari.

9.   Övriga ärenden

Livsmedelsverkets rapport kring effekter av utvecklingsarbetet i livsmedelskontrollen tas upp av Sven-Inge för diskussion.

Ingen kan delta från styrelsen vid den extra kongress som genomförs den 15 november för att lägga ned Yrkesföreningen Miljö och hälsa. Styrelsen beklagar beslutet och konstaterar att förutsättningarna förändrats sedan föreningen bildades för nästan 100 år sedan.

Administration av hemsidan, vad som är möjligt att publicera på den utifrån GDPR och eventuell medlemsinloggning diskuteras. Det är osäkert om Øjvind i sin nya roll fortsätter att ansvara för den. Anna är beredd att överta ansvaret från Øjvind att administrera hemsidan.

Styrelsen beslutar att Pernilla kontaktar företaget Lopia som administrerar medlemsavgifterna om hur hemsidan kan utvecklas och vad som gäller kring GDPR.

Pernilla berättar att hon är tveksam till att ta över efter Sven-Inge som ordförande som det var tänkt. Hon har för närvarande inte möjlighet att avsätta den tid och det engagemang som krävs. Hon ställer däremot upp för omval till styrelsen och kan fortsätta som kassör. Sandra ställer också upp för omval till styrelsen. Eva är villig att fortsätta som sekreterare.

Styrelsen beslutar att Sven-Inge meddelar valberedningen ovanstående.

Sven-Inge Svensson                                 Eva Kinnvall

Ordförande                                               Sekreterare�

Ekonomisk rapport per 2018-10-31

Kassa bank:
106 64 85-5 25 659,73 SEK
1542 43 25025 163 554,01 SEK
Summa: 189 213,74 SEK
Kortfristiga skulder: 0 SEK
Fakturerat, ej betalt: 10 200 SEK (34 st)
Inbetalningar
Medlemsavgifter: 33 600 SEK (112 st, varav 6 st via Miljöchefsmötet)
Påminnelseavgifter: 360 SEK
Potentiellt antal medlemmar:
Betalda medlemsavgifter till konto 107 st
Betalda via miljöchefsmötet 6 st
Fakturerade ej betalda 34 st
Totalt 147 st
Medlemmar enligt matrikel, ord 146 st
Medlemmar, hedersmedlem 2 st
Medlemskommuner enligt matrikel 157 st

Ekonomisk rapport per 2018-10-31

Kassa bank:
106 64 85-5         25 659,73 SEK
1542 43 25025  163 554,01 SEK
Summa:            189 213,74 SEK

Kortfristiga skulder: 0 SEK

Fakturerat, ej betalt: 10 200 SEK (34 st)

Inbetalningar
Medlemsavgifter: 33 600 SEK (112 st, varav 6 st via Miljöchefsmötet)
Påminnelseavgifter: 360 SEK

Potentiellt antal medlemmar:
Betalda medlemsavgifter till konto 107 st
Betalda via miljöchefsmötet 6 st
Fakturerade ej betalda 34 st
Totalt 147 st

Medlemmar enligt matrikel, ord 146 st
Medlemmar, hedersmedlem 2 st
Medlemskommuner enligt matrikel 157 st