Miljödepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Miljödepartementets remiss angående Statskontorets rapport ”Vägledning till en bättre tillsyn”

Ert diarienummer STK 2014-1045

Föreningen Kommunala Miljöchefer (KMC) har tagit del av rapporten och lämnar följande synpunkter.

Miljöchefsföreningen delar Statskontorets bedömning att vägledningen från de aktuella myndigheterna, 14 centrala myndigheter samt 21 länsstyrelser, brister i enhetlighet. Kopplingen mellan brister i tillsynsvägledning och avsaknad av operativt tillsynsansvar är uppenbar. Det är därför bra, som utredningen föreslår, att den nuvarande tvåstegsmodellen, där de centrala myndigheterna skall vägleda länsstyrelserna som i sin tur skall vägleda kommunerna, överges.

Vi anser att tillsynsvägledningsansvaret skall ligga kvar på de centrala statliga myndigheterna men vägledningen kan med fördel samordnas genom Miljösam-verkan Sverige. Detta kräver dock att Miljösamverkan Sverige får en annan sammansättning och styrning. Statliga myndigheter som i dagsläget inte ingår i MSS men som vi anser bör vara med är Folkhälsomyndigheten och Kemikalie-inspektionen. Dessutom måste kommunerna, som bedriver merparten av den operativa tillsynen, representeras på ett för kommunernas miljöförvaltningar legitimt sätt. Vi föreslår en kommunal representation bestående av en person från SKL och en från KMC.

En lokalisering av Miljösamverkan Sverige till Västra Götaland har vi inget att erinra emot men vi vill påpeka att en miljösamverkansorganisation kan samordna arbetet men inte uttala sig auktoritativt i en vägledningsfråga. Detta nationella ansvar för tillsynsvägledning måste ligga kvar på de centrala myndigheterna liksom ansvaret för yttranden till domstolar vid tillståndsprövningar. Naturvårds-verket bör ges ett tydligt ansvar att se till att de centrala myndigheterna samverkar i tillsynsvägledning som rör gemensamma områden som t.ex. buller och vatten.

För att få till en väl fungerande tillsynsvägledning krävs det erfarenhet av operativ tillsyn. Eftersom denna kompetens lika väl kan finnas på en kommun som på en länsstyrelse så vill vi att det återinförs någon slags branschexperter som, mot en viss arvordering, har till uppgift att bevaka föreskrifter, förordningar, rättspraxis mm. Denne branschexpert skall förmedla sina råd och erfarenheter via webb och vid tillsynskonferenser.

Vi instämmer i förslaget att Naturvårdsverket skall få en tydligare roll att följa upp och rapportera om tillsynens resultat. Ett rapporteringssystem måste då byggas upp gemensamt så att de data som kommunernas miljöförvaltningar redan lagrar i sina ärendehanteringssystem Ecos, MiljöReda och Castor på smidigast möjliga sätt kan överföras till Naturvårdsverket. Utvecklingen av vår rapportering till Livsmedelsverket kan utgöra ett rättesnöre för detta arbete.

För föreningen Kommunala Miljöchefer

Sven-Inge Svensson
Ordförande

C/o
Miljökontoret
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Tel: 0451-26 83 33
0709-81 83 33
Fax: 0451- 417 63
e-post: sven-inge.svensson@hassleholm.se