Tid:        13.00 – 16.00

Plats:     Skype-möte

Närvarande: Anna Bredberg, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, Pernilla Fahlstedt (pkt 3, 5-10), Björn Berséus, Jasna Lindberg (pkt 5-6), Daniel Nordström, Sandra Wargclou

1.   Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning

Ordförande Anna hälsar alla hjärtligt välkomna. Utsänd dagordning fastställes med för val av protokolljusterare.

2.   Val av protokolljusterare

Anna och Eva väljs att justera dagens protokoll

3.   Budget- och medlemsuppföljning

Kassör Pernilla redogör för det ekonomiska läget per 2019-08-31, se bilaga. Tillgångarna är 205 tkr, varav 163 tkr på sparkontot. Inga skulder och 28 obetalda medlemsavgifter som är fakturerade.

I föreningens kundregister över medlemmar finns det 127 medlemmar.

Medlemslistan finns publicerad på webb-sidan utan att uppfylla kraven enligt GDPR. Styrelsen tycker att det är viktigt att det finns en lista tillgänglig för medlemmarna så att de kan komma i kontakt med varandra. Listan ska klara kraven enligt GDPR.

Styrelsen beslutar att Anna tar bort medlemslistan från webb-sidan i dess nuvarande form efter styrelsemötet och att Pernilla samlar in godkännande från medlemmarna att publicera deras namn, mailadress och kommuntillhörighet.

4.   Webbpublicist

Sandra erbjuder sig att publicera information på föreningens webb-sida. Anna gör en avlämning med behörigheter och koder till Sandra. Eventuellt blir det aktuellt att undersöka om det finns någon i föreningen utanför styrelsen som är intresserad av och kunnig i webb-publicering att tillfråga i framtiden.

5. Uppdrag i föreningen

Anna frågar efter föreningens/styrelsens uppdrag bland dem som varit aktiva länge. Björn framhåller att det är fritt utifrån det som händer inom området. Det handlar mycket om ambitionsnivå och att fånga upp det som är aktuellt i kommunerna och nationellt. Viktigt att vårda och vidmakthålla kontakter och nätverk i olika sammanhang. Finns en tradition att använda sig av medlemmar som finns i Stockholmstrakten då mycket händer i Stockholm. Björn föreslår en lista över pågående aktiviteter och händelser att fördela inom styrelsen allteftersom. Tillsammans har vi en bredd med god överblick över vad som är på gång.

Anna har blivit kontaktad av Naturvårdsverket efter representanter till uppbyggnaden av en webb-sida med tillsynsvägledning. Hon inväntar ytterligare information.

Anders framhåller vikten av att föreningen syns och att det ibland krävs att vi ”bjuder in” oss själva. Vi representerar oss själva och föreningen/styrelsen samtidigt. På så sätt har vi möjlighet att nå ut i många sammanhang.

5a. ToFr

Helena Götherfors, Södertälje är föreningens representant i Tillsyns- och föreskriftsrådet med Björn som ersättare. Anna kontaktar Helena hur rapporteringen till styrelsen ska gå till.

5b. Något mer?

Anna har en livsmedelshandläggare som ingår i arbetsgruppen hos Livsmedelsverket som arbetare med införande av finansiering enligt nya kontrollförordningen. Efterhandsdebitering förefaller vara uppskjutet till 2022.

6.   Remisser

Det är viktigt att vara med och bevaka när det kommer remisser inom området som känns angelägna att besvara. Vi kan informera varandra via mail när någon av våra kommuner blir remissinstans eller när vi får vetskap om remisser på något annat sätt. Föreningen kan använda kommuners remissvar som ett yttrande att framföra sina synpunkter.

7.   Miljöchefsmötet 2020

a.   Budget

Congresso har redovisat ett underlag till budget för Miljöchefsmötet 2020 som ligger i linje med tidigare år. Vi diskuterar och är överens om att föreningen har ekonomiskt utrymme att ta ytterligare kostnader för exempelvis en inspirerande föreläsare.

b.   Program

Temat digitalisering och ledning ligger kvar som grund

Digitaliseringen kring miljöbalksmyndigheterna som från början var ambitiösa, goda projekt tenderar att gå i stå. Vi behöver uppdatera läget kring Digitalt först, Serverat, Smartare miljöinformation, Smart City mm. Norrtäljes medverkan som ett gott exempel känns klart.

Daniel nämner Kairo Future som intressanta ur perspektivet omvärldsbevakning/framtidsspaning.

Styrelsen beslutar att

Anna tar fram ett stomprogram enligt tidigare års möten att utgå ifrån för föreläsningar. Hon kontaktar även miljöministern för medverkan liksom Smedjebackens kommun.

Pernilla tar förnyad kontakt kring Jonas Hammarbergs medverkan och premisserna för denna.

Sandra kontaktar Naturvårdsverket kring Smartare miljöinformation.

Anders kollar projekten inom ramen för Digitalt först.

Björn kollar Smart City-projektet.

8.   Övriga frågor

Alla undersöker sin tillgång till Office 365 för en eventuell framtida Teams-sida för styrelsen.

9.   Nästa möte

Nästa möte blir ett kortare avstämningsmöte via Skype den 10 oktober kl 15.30-16.30. Följande planerade möten är via Skype den 11 november, kl. 13-15 och 6 december kl 10-12.

10. Mötets avslutas

Mötet avslutas med att Anna tackar för aktivt deltagande.

Anna Bredberg                                         Eva Kinnvall

Ordförande                                               Sekreterare