Tid: 16.30 – 17.00

Plats: Hotel Hasselbacken, Djurgården, Stockholm

1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande väljs Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun och till sekreterare Eva Kinnvall, Skellefteå kommun.

2.   Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Till justerare väljs Anders Bergh, Varbergs kommun och Per Ola Svensson, Falkenbergs kommun.

3.   Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställs.

4.   Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse för verksamhetsåret 2018

Verksamhetsberättelsen och kassaredogörelsen har funnits tillgängliga på webb-sidan och presenteras under mötet. Pernilla Fahlstedt (kassör) informerar om föregående års resultat och budget med ett medvetet underskott för att minska föreningens kapital.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och kassaredogörelse.

5.   Revisionsberättelse

Monica Kollberg, Eksjö kommun läser upp revisionsberättelsen och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

6.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

7.   Val av ordförande för ett år

Årsmötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anna Bredberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VSG) till ordförande.

8.   Val av ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att utse följande ledamöter till styrelsen:

Pernilla Fahlstedt, Ängelholms kommun omval för två år

Eva Kinnvall, Skellefteå kommun omval för två år

Anders Ramberg, Falkenbergs kommun ett år kvar

Björn Berséus, Lunds kommun ett år kvar

9.   Val av ersättare i styrelsen

Årsmötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att utse följande ledamöter som ersättare i styrelsen:

Sandra Wargclou, Vallentuna kommun omval för två år

Daniel Nordström, Umeå kommun fyllnadsval för ett år

Jasna Lindberg, Åre kommun ett år kvar

10. Val av revisorer

Årsmötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att utse följande revisorer:

Monica Kollberg, Eksjö kommun, omval för ett år

Pirjo Körsén, Sollentuna kommun, omval för ett år

11. Val av valberedning

Årsmötet beslutar att utse följande valberedning:

Conny Eskilson, Värnamo kommun omval för ett år

Eva Frykman, Katrineholms kommun omval för ett år

Margareta Eiserman, Norrhälsinge miljökontor omval för ett år

12. Information om budget 2019

Kassör Pernilla Fahlstedt presenterar styrelsens förslag till budget för 2019 i förhållande till 2018 års resultat med inriktningen att minska föreningens kapital. Styrelsen föreslår oförändrad avgift även för 2020.

13. Fastställande av årsavgift för 2020

Årsmötet beslutar om föreslagen oförändrad årsavgift på 300 kr.

14. Övriga ärenden

Avgående ordförande Sven-Inge överlämnar symboliskt sitt visitkort istället för en ordförandeklubba till föreningens nyvalda ordförande Anna och önskar henne lycka till i sitt viktiga uppdrag. Visitkortet symboliserar att uppdraget i föreningen inte är ensamt utan att det alltid finns medlemmar som är villiga att ställa upp och stötta när det krävs.

Anna presenterar sig, miljöchef i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VSG) där Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner ingår. Hon har även erfarenhet från statlig verksamhet både vid länsstyrelsen och tidigare Banverket. Anna ser fram emot uppdraget med viss bävan och betonar vikten av att föreningens medlemmar ställer upp och representerar föreningen i olika sammanhang.

Sven-Inge avtackas med en blomma och ett diplom för sina insatser i föreningen. Han har varit ordförande i åtta år och föreningen har planterat träd i Afrika och bekostat en get med namnet Geta i de fattigare delarna av världen som ett tack för Sven-Inges mångåriga och stora engagemang.

Årsmötet beslutar, efter förslag av styrelsen, att utse Sven-Inge till hedersmedlem i föreningen.

Anna förklarar årsmötet avslutat.

Sven-Inge Svensson                                  Eva Kinnvall

Ordförande                                               Sekreterare

Anders Bergh                                            Per Ola Svensson

Justerare                                                    Justerare c